Separatory koalescencyjne - SEKO

 

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków , które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatowych samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp.

W separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

W celu zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, separatory mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania rozbudowanych systemów przelewowych.

Wszystkie powyższe modyfikacje separatora koalescenycjengo, oferowane są przez naszą firmę w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych i stalowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– SEKO – separatory koalescencyjne o przepływie od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKO-B), polietylenowym (SEKO-P) lub stalowym (SEKO-EL)

– SEKOT – separatory koalescencyjne z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOT-B), polietylenowym (SEKOT-P), lub stalowym (SEKOT-EL)

 

– SEKOW – separatory koalescencyjne z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOW-B), polietylenowym (SEKOW-P) lub stalowym (SEKOW-EL)

 

– SEKOTW – separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOTW-B), polietylenowym (SEKOTW-P) lub stalowym (SEKOTW-EL) 

 

– SEKOT-PSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku polietylenowym

– SEKOT-ELSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku stalowym