Produkty

Separatory, zagospodarowanie wody i ścieków

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków , które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatowych samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp.

W separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

W celu zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, separatory mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania rozbudowanych systemów przelewowych.

Wszystkie powyższe modyfikacje separatora koalescenycjengo, oferowane są przez naszą firmę w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych i stalowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– SEKO – separatory koalescencyjne o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKO-B), polietylenowym (SEKO-P) lub stalowym (SEKO-EL)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

– SEKOT – separatory koalescencyjne z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOT-B), polietylenowym (SEKOT-P), lub stalowym (SEKOT-EL)

   

– SEKOW – separatory koalescencyjne z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOW-B), polietylenowym (SEKOW-P) lub stalowym (SEKOW-EL)

 

–  SEKOTW – separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOTW-B), polietylenowym (SEKOTW-P) lub stalowym (SEKOTW-EL)

  

– SEKOT-PSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku polietylenowym

– SEKOT-ELSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku stalowym

Firma UGOS to nie tylko producent separatorów koalescencyjnych ale również lamelowych. W celu optymalnego dostosowania urządzeń do warunków lokalnych, separatory lamelowe występują formie walca o osi pionowej (typoszeregi SLEKO) i poziomej (typoszeregi REKO)

Separatory lamelowe przeznaczone są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków , które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatowych samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp.

W separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

W celu zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, separatory mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania rozbudowanych systemów przelewowych.

Wszystkie powyższe modyfikacje separatora lamelowego, oferowane są przez naszą firmę w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych i stalowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– SLEKO – separatory lamelowe o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKO-B) lub polietylenowym (SLEKO-P)

 

–     SLEKOT – separatory lamelowe z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOT-B) lub polietylenowym (SLEKOT-P)

–    SLEKOW – separatory lamelowe z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOW-B)  lub polietylenowym (SLEKOW-P)

 

– SLEKOTW – separatory lamelowe z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SLEKOTW-B) lub polietylenowym (SLEKOTW-P)

 

– REKO – separatory lamelowe o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKO-EL) lub polietylenowym (REKO-P)

– REKOT – separatory lamelowe z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOT-EL) lub polietylenowym (REKOT-P)

 

– REKOW – separatory lamelowe z by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOW-EL)  lub polietylenowym (REKOW-P)

– REKOTW – separatory lamelowe z osadnikiem i by-pass’em o przepływie nominalnym od 1,5 do 300 l/s, w zbiorniku stalowym (REKOTW-EL) lub polietylenowym (REKOTW-P)

 

– RETRAP – osadniki zawiesin mineralnych o pojemności czynnej od 150 l do 17 000 l, w zbiorniku stalowym (RETRAP-EL) lub polietylenowym (RETRAP-P)

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Układ przeznaczony jest do oczyszczania silnie zanieczyszczonych ścieków pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów itp.

Układ pracuje na zasadach zbliżonych do klasycznej oczyszczalni biologicznej, podstawową różnicą jest zastosowanie specyficznej flory bakteryjnej. Zastosowane kultury bakterii charakteryzują się większą wydajnością i odpornością na substancje toksyczne niż zwykłe bakterie rozkładające związki ropopochodne.

Powstające ścieki kierowane są do osadnika szlamu, gdzie separowany jest piasek oraz zmineralizowane w wyniku działalności bakterii zanieczyszczenia. Następnie ścieki przepływają przepływem górnym do drugiego zbiornika (w przypadku konieczności również do trzeciego). Woda pobierana z ostatniego zbiornika jest nasycana tlenem przy użyciu specjalistycznej dyszy napowietrzającej. Natlenione ścieki zawracane są do osadników, czego skutkiem jest natlenienie całej zawartości osadnika. Wynikiem natlenienia jest dynamiczny rozwój zaszczepionych w systemie kultur bakteryjnych odżywiających się związkami ropopochodnymi. Proces biologiczny realizowany jest w osadnikach szlamu, gdzie sedymentują jednocześnie produkty rozkładu związków ropopochodnych i organicznych. Kolejny etap oczyszczania polega na nasyceniu ścieków pęcherzykami powietrza o średnicy 0,2-1,0 mm, czego wynikiem jest flotacja zanieczyszczeń i zawrócenie ich górnym przelewem do osadników szlamu. Przed ujściem z reaktora oczyszczana ciecz przechodzi przez filtr ze stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych.

Oczyszczona woda użytkowa przy użyciu pompy ssącej podawane jest do wtórnego wykorzystania na obiekcie.

Wydajność układów w zależności od zapotrzebowania mieści się w zakresie od 2,0 do 15,0 m3/h.

Układ przeznaczony jest do oczyszczania silnie zanieczyszczonych ścieków pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów itp.

Układ pracuje na zasadach zbliżonych do klasycznej oczyszczalni biologicznej, podstawową różnicą jest zastosowanie specyficznej flory bakteryjnej. Zastosowane kultury bakterii charakteryzują się większą wydajnością i odpornością na substancje toksyczne niż zwykłe bakterie rozkładające związki ropopochodne.

Powstające ścieki kierowane są do osadnika szlamu, gdzie separowany jest piasek oraz zmineralizowane w wyniku działalności bakterii zanieczyszczenia. Następnie ścieki przepływają przepływem górnym do drugiego zbiornika (w przypadku konieczności również do trzeciego). Woda pobierana z ostatniego zbiornika jest nasycana tlenem przy użyciu specjalistycznej dyszy napowietrzającej. Natlenione ścieki zawracane są do osadników, czego skutkiem jest natlenienie całej zawartości osadnika. Wynikiem natlenienia jest dynamiczny rozwój zaszczepionych w systemie kultur bakteryjnych odżywiających się związkami ropopochodnymi. Proces biologiczny realizowany jest w osadnikach szlamu, gdzie sedymentują jednocześnie produkty rozkładu związków ropopochodnych i organicznych. Kolejny etap oczyszczania polega na nasyceniu ścieków pęcherzykami powietrza o średnicy 0,2-1,0 mm, czego wynikiem jest flotacja zanieczyszczeń i zawrócenie ich górnym przelewem do osadników szlamu. Przed ujściem z reaktora oczyszczana ciecz przechodzi przez filtr ze stali szlachetnej lub tworzyw sztucznych.

Oczyszczona woda użytkowa przy użyciu pompy ssącej podawane jest do wtórnego wykorzystania na obiekcie.

Wydajność układów w zależności od zapotrzebowania mieści się w zakresie od 2,0 do 15,0 m3/h.

Urządzenia typu STH przeznaczone są do wychwytywania skrobi ze ścieków, która to nie może zostać wprowadzona do sieci kanalizacji sanitarnej. Powszechne zastosowanie urządzenia te znajdują w punktach podwyższonego wydzielania skrobi tj. restauracje, bary, punkty zbiorowego żywienia, zakłady przetwórstwa spożywczego.

W separatorze skrobi zintegrowanym z osadnikiem, oprócz polisacharydu usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

Separatory skrobi oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach żelbetowych lub polietylenowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak iwolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– STH – separatory skrobi o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym STH-B, polietylenowym (STH-P) lub stalowym (STH-EL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– STH-T – separatory skrobi z osadnikiem, o przepływie od 1 do 25 l/s, w zbiorniku żelbetowym (STH-TB), polietylenowym (STH-TP) lub stalowym (STH-TEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  STH-TPSC – separatory skrobi z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

– STH-TELSC – separatory skrobi z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1 do 6 l/s, w zbiorniku polietylenowym

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Oczyszczalnie ścieków UGOS przeznaczone są do unieszkodliwiania ścieków bytowo – gospodarczych powstających w pojedynczych gospodarstwach domowych lub w ich niewielkich zgrupowaniach. Zastosowanie oczyszczalni UGOS stanowi rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków w miejscu w którym podłączenie do zbiorczych systemów kanalizacji jest utrudnione, bądź niemożliwe. Rozpiętość typoszeregu UGOS pozwala na dobór urządzenia dla jednostek osadniczych liczących od 4 do 500 osób, przy założeniu dobowego zrzutu ścieków 150 l na jednego mieszkańca, daje to zakres wydajności do 0,6 do 75 m3/d.

Oczyszczalnie UGOS są kompaktowymi urządzeniami zabudowanymi w monolitycznym zbiorniku, z wydzielonymi w jego wnętrzu przestrzeniami technologicznymi. Zbiorniki oczyszczalni UGOS przeznaczone są do zabudowy podziemnej. W zależności od wielkości układu, oczyszczalnie są zabudowane w zbiornikach polietylenowych lub żelbetowych. Poszczególne urządzenia typoszeregu różnią się gabarytami i detalami konstrukcyjnymi, jednakże zasada działania oczyszczalni pozostaje jednakowa.

Ścieki wprowadzane do urządzeń poddawane są oczyszczaniu mechaniczno – biologicznemu (technologia osadu czynnego). Oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku następujących po sobie procesów sedymentacji, denitryfikacji, nitryfikacji, defosfotacji oraz filtracji. W wyniku tego osiągany jest efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

 

Wskaźnik zanieczyszczeńMaksymalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [g/m3]

Zawiesina ogólna

50

BZT 5

30

ChZT

150

Azot ogólny

30

Fosfor ogólny

5

 

Oprócz wysokiej sprawności technologicznej, znaczącą zaletą oczyszczalni UGOS jest ograniczenie do minimum podstawowych czynności eksploatacyjnych. Obsługa oczyszczalni sprowadza się do comiesięcznej interwencji, w której skład wchodzą: kontrola poziomu osadu nadmiernego, czyszczenie filtra na wylocie oraz czyszczenie filtra dmuchawa. Dodatkowo okresowo należy usuwać osad nadmierny, częstotliwość tej czynności uwarunkowana jest szybkością przyrostu biomasy w oczyszczalnie.

 

Wydajność oczyszczalni UGOS mieści się w zakresie od 2,0 do 15,0 m3/d (obsługa od 4 do 500 RLM).

Firma UGOS oferuje neutralizatory kwasów w obudowie polietylenowej.

Urządzenia typu NTK przeznaczone są to neutralizacji kwasów występujących w ściekach. Urządzenia te znajdują zastosowanie na początkowym odcinku kanalizacji miejsc o podwyższonym ryzyku przedostania się do kanalizacji kwasów tj. laboratoria, pracownie chemiczne, akumulatorownie, magazyny obsługiwane przez akumulatorowe wózki widłowe itp.

Neutralizatory NTK oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach polietylenowych. Urządzenia znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

 

Klapy zwrotne są urządzeniami przeciwzalewowymi, przeznaczonymi do zabudowy w przewodach poziomych. Urządzenia typu FK zapobiegają zwrotnemu przepływowi ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Klapy zwrotne mogą znaleźć zastosowanie np. na wylotach kanalizacji, do koryt o dużej zmienności poziomu zwierciadła (cieki naturalne, rowy melioracyjne).

Klapy zwrotne FK wyprodukowane są polietylenu. Ze względu na zróżnicowane miejsce zabudowy klap oferujemy klapy końcowe i klapy sieciowe. Z uwagi na różnorodny sposób połączenia klapy z kanalizacją, wykonujemy klapy z zakończeniem bosym lub kołnierzowym

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– FK-LB – klapy końcowe bose

– FK-LK – klapy końcowe kołnierzowe

– FK-SB – klapy sieciowe bose

– FK-SK – klapy sieciowe kołnierzowe

Stosowanie regulatora przepływu ma zastosowanie na kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji technologicznej, charakteryzującej się dużą nierównomiernością przepływu. Współpracując ze zbiornikami (lub studniami) retencyjnymi, regulator przepływu powoduje wyrównanie fali przepływu, poprzez ograniczenie przepływu maksymalnego. Zastosowanie regulatora przepływu chroni inne urządzenia, zabudowane na sieci kanalizacyjnej, przed przeciążeniem hydraulicznym, które mogłoby spowodować ich nieefektywną pracą, bądź uszkodzenie. Montaż regulatora umożliwia też dostosowanie przepływu chwilowego do wartości zadanych w pozwoleniu wodno – prawnym.

Regulator przepływu zbudowany jest z tworzywa sztucznego PE-HD (materiał niekorodujący) lub ze stali nierdzewnej. Budowa regulatora uzależniona jest od zakładanego odpływu z urządzenia, oraz od ciśnienia hydrostatycznego wynikającego z maksymalnego poziomu zwierciadła cieczy w zbiorniku, w którym montowane jest urządzenie. Wlot do urządzenia zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do wnętrza urządzenia zanieczyszczeń o gabarytach mogących wpłynąć na nieprawidłowa pracę układu dławiącego. Konstrukcja regulatora umożliwia stabilne przymocowanie do podłoża studni, lub zbiornika retencyjnego.

Oferujemy zbiorniki w wykonaniu :

  • betonowe
  • z PEHD
  • z laminatów poliestrowo-szklanych
  • stalowe

Firma UGOS oferuje zbiorniki magazynowe do 1200 m3 

Zbiorniki znajdują zastosowanie jako:
– zbiorniki na wodę pitną
– zbiorniki przeciw pożarowe
– zbiorniki retencyjne
– zbiorniki na ścieki 

Zbiorniki oferowane są w różnym wykonaniu materiałowym:

– beton C35/45
– PE-HD – polietylen wysokogęstościowy 
– stal
– GRP – laminaty poliestrowo – szklane

ZBIORNIKI BETONOWE

Zbiorniki zbudowane z prefabrykatów betonowych. Wszystkie elementy produkowane są z betonu C35/45 (lub na indywidualne zamówienie C45/55) o wysokiej klasie szczelności W8 i mrozoodporności F150. Zbiorniki spełniają wymagania normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN 206-1, PN-B 10702:1999. Zbiorniki oferujemy wraz z montażem. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych gwarantuje wysoką szczelność zbiornika.

Zbiorniki budowane są w dwóch wersjach:

ZBIORNIKI MODUŁOWE

Wykonane z prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicach fi Ø 5000 i fi Ø 6000. Wprowadzenie elementu przedłużającego umożliwia rozbudowę zbiornika. Zbiornik oferowany jest w różnych wersjach wysokości z możliwością zastosowania nadstawki.

ZBIORNIKI ŁUPINOWE

  Wykonane jako system łączonych elementów żelbetowych. Umożliwia on rozbudowę zbiorników do pojemności 1200 m3 na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Zbiorniki łupinowe wychodzą naprzeciw wymaganiom związanym z gromadzeniem, podczyszczaniem i retencją wody. Zbiornik łupinowe mogą być montowane jako zbiorniki podziemne, częściowo zagłębione lub naziemne o średnicach Æ 5m, 6m, 8m, 10,5m, 12m, 14m, 15m, 15,5m, 16m.

ZBIORNIKI PE-HD, stal, GRP

Zbiorniki wykonane są w formie walców o osi poziomej lub pionowej. Wytrzymałość zbiorników dostosowana jest od lokalnych warunków posadowienia. Istnieje możliwość łączenia  zbiorników w zespoły w celu zwiększenia ich pojemności czynnej. Zbiorniki indywidualnie mogą być uzbrojone w wymaganą armaturę.

 

 

 

 

 

 

STUDNIE KANALIZACYJNE

Z materiałów używanych do zbiorników magazynowych, produkujemy również studzienki kanalizacyjne. W każdym przypadku jesteśmy w stanie dostosować się do wymogów wysokościowych, zaopatrzyć studnię w odpowiednią ilość przyłączy (króćce, przejścia szczelne), oraz wyprofilować w odpowiedni sposób dno (kinety).

Firma UGOS oferuje komory drenażowe

Przeznaczenie:
Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania terenów zurbanizowanych. Montaż systemu komór możliwy jest zarówno w terenie przejezdnym, jak i w terenie zielonym. Komory drenażowe znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie włączenie dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. System komór drenażowych stanowi alternatywę dla tradycyjnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, rurowych drenaży rozsączających itp.

Zalety systemu:
– nieograniczona pojemność całego systemu
– łatwy, szybki i bezpieczny montaż
– możliwość rozbudowy lub przeniesienia
– bardzo duża wytrzymałość (14,5 tony/oś) – obciążony TIR
– duża drożność
– możliwość inspekcji (np. kamerą) i czyszczenia pod ciśnieniem

 

Innowacyjny i elastyczny system zarządzania wodą opadową
Procesy urbanizacyjne, rozrastanie się terenów miejskich, rozwój infrastruktury technicznej powodują pokrywanie coraz większej powierzchni ziemi nieprzepuszczalnymi warstwami tj. asfalt, beton itp. Stawia to przed nami konieczność rozwiązania problemów zagospodarowania ścieków deszczowych, obciążenia sieci kanalizacyjnych oraz obniżania poziomu wód gruntowych.
W celu ograniczenia tych negatywnych dla środowiska zjawisk niezwykle istotne stało się racjonalne zagospodarowanie wody opadowej
Skrzynki rozsączające służą odwodnieniu utwardzonej powierzchni parkingów, placów, dachów i terenów zielonych. Konstrukcja skrzynek wraz z 500 mm tunelem inspekcyjnym umożliwia monitoring oraz czyszczenie wnętrza podziemnej instalacji. Istotną cecha jest również wyjątkowo łatwy montaż modułów, który nawet przy dużych projektach może być realizowany przez niewielka liczbę osób
 
 
Zalety systemu:
-wysoka pojemność magazynowania 95 %
-wyjątkowa wytrzymałość(do 60 SLW przy pokryciu 1,0 m warstwa gruntu)
-tunel inspekcyjny o średnicy 500 mm umożliwiający czyszczenie modułów oraz nie ograniczony monitoring
-niewielki ciężar skrzynek
-łatwy i szybki montaż
-oszczędność powierzchni inwestycyjnej, dzięki możliwości dowolnego wykorzystania powierzchni ponad skrzynkami 

Firma UGOS oferuje włazy i wpusty z żeliwa sferoidalnego i szarego w klasie obciążenia od A 15 do F 900. Stosowane są w nawierzchniach komunikacyjnych w ruchu pieszym i kołowym tj. chodniki, drogi, lotniska itp. Wymienione włazy występują również z pokrywą żeliwną oraz z wypełnieniem betonowym.

Urządzenia typu TRAP przeznaczone są do wychwytywania ze ścieków zawiesin mineralnych, które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Powszechne zastosowanie urządzenia te znajdują w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg itp.

Osadniki oferowane przez naszą firmę, produkowane są w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych lub stalowych. Osadniki w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

– TRAP-P – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku polietylenowym

–  TRAP-B – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku żelbetowym

– TRAP-EL – osadniki zawiesin mineralnych, w zbiorniku stalowym

Oprócz urządzeń katalogowych, zawartych w powyższych typoszeregach, oferujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

UGOS Ochrona Środowiska oferuje instalacje alarmowe do separatorów koalescenycjnych, separatorów tłuszczu, osadników szlamu, oraz zbiorników retencyjnych.

Instalacja alarmowa składa się z akustyczno – wizualnego sygnalizatora i połączonych z nim czujników. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy w temperaturze otocznia od -15 do +40 °C. Czujniki pracują w środowisku o temperaturze otocznie od -20 do +60 °C. Dostępne są następujące czujniki:

– czujnik przepełnienia cieczą
– czujnik grubości warstwy oleju / benzyny / tłuszczu
– czujnik grubości warstwy osadu

Wszystkie urządzenia charakteryzują się wykonaniem iskrobezpiecznym.

Oferujemy wykonanie zbiorników przeznaczonych do powierzchniowych procesów galwanizacyjnych. Wanny wykonujemy ściśle według wytycznych klienta. Materiałami stosowanymi do produkcji wanien są polietylen lub polipropylen, charakteryzujące się w porównaniu z klasycznymi materiałami (stal, stal nierdzewna) dłuższą żywotnością i konkurencyjną ceną.

 

Wykorzystując nasze ogromne doświadczenie w zakresie obróbki polietylenu jesteśmy w stanie państwu zaoferować szereg elementów niestandardowych, wykonywanych wg indywidualnych projektów. Na bazie tych doświadczeń jesteśmy w stanie wyprodukować wkładki izolacyjno naprawcze do zbiorników betonowych, koryta, pojemniki oraz wszelkie inne konstrukcje polietylenowe

 

Strona w trakcie budowy. Zapraszamy wkrótce.

Strona w trakcie budowy. Zapraszamy wkrótce.

Pompownie wody i ścieków. Monitoring

Pompowniom ścieków sanitarnych, ze względu na uciążliwe medium, stawia się szczególnie wysokie wymagania. Nasze sprawdzone technologie, szczegółowa analiza i dobór pomp od renomowanych producentów, gwarantują długą bezawaryjną pracę, minimalizację ryzyka zatkania wirników oraz możliwie optymalny czas retencjonowania ścieków. Krótki czas przetrzymania ścieków, przeciwdziała zagniwaniu i powstawaniu uciążliwości odorowych. Dodatkowo nasze pompownie wyposażamy w skosy technologiczne, zmniejszające retencje martwą oraz filtry z węgla aktywnego. Dla najbardziej wymagających klientów możemy zaproponować w pełni zautomatyzowane układy dozowania środków antyodorowych zintegrowane z algorytmem pracy pompowni.

Pompownie deszczowe i drenarskie, w odróżnieniu od sanitarnych, są znacznie mniej narażone na uszkodzenia i zatkania wirników przez ciała stałe zawarte w ściekach. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, podczas doboru i optymalizacji pompowni deszczowych, staramy się zatem zminimalizować koszt inwestycji i późniejszej eksploatacji. W tym celu dobieramy pompy możliwie energooszczędne, a orurowanie i armaturę tak aby rzeczywisty punkt pracy pomp wypadał w miejscu ich najwyższej sprawności.

Szczególnej uwagi wymagają pompownie współpracujące ze zbiornikami retencyjnymi i/lub regulatorami przepływu. Naszym klientom oferujemy fachowe doradztwo i dobór pomp tak aby niezależnie od stanu napełnienia zbiornika retencyjnego, pompy pracowały bezawaryjnie bez narażania na przeciążenia lub kawitację.

Ze względu na bardzo zróżnicowaną charakterystykę ścieków technologiczny pod względem chemicznym jak i fizycznym, pompownie technologiczne stanowią duże wyzwanie dla naszego działu technicznego. Wysoka temperatura, niskie i wysokie pH, duża zawartość chloru bądź innych utleniaczy, wysoki % zawartości masy suchej, właściwości ścierne to tylko niektóre problemy z którymi przychodzi się zmierzyć naszym specjalistom. Dzięki szerokiej wiedzy, doświadczeniu i możliwościom technologicznym możemy zaoferować urządzenia dopasowane do potrzeb naszych klientów.

 

Ze względu na konieczność zachowania niewielkich gabarytów oraz niskiego kosztu inwestycji, pompownie przydomowe to najczęściej układy jednopompowe, oparte na pompie z rozdrabniaczem i uproszczonej automatyce (z zachowaniem wszelkich niezbędnych zabezpieczeń). Oferujemy pompownie w zbiornikach z PEHD i betonu C35/45 z możliwością dostosowania wysokości zbiornika do potrzeb klienta. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również, kompaktowe mini-pompownie do odwodnienia podjazdów, ramp itd.

 

Oferujemy gotowe zestawy hydroforowe renomowanych producentów, przeznaczone do celów zaopatrzenia w wodę i przeciwpożarowych, wyposażone w zaawansowaną automatykę z możliwością wymiany danych z BMS (Building management system). Na życzenie klienta, możliwe jest wykonanie rozruchu i sprawdzenie poprawności działania oferowanych układów.

 

Ze względu na duże ilości zanieczyszczeń stałych w tym długich włóknistych (szmaty, sznurki, pieluchy, bandaże), zawarte w ściekach sanitarnych pompy narażone są na zatykanie. Duże wolne przeloty wirników pomp, zapobiegają zatykaniu ale znacząco obniżają sprawność pomp. Tłocznie dzięki zastosowaniu oddzielaczy części stałych, umożliwiają montaż agregatów o wysokich sprawnościach. Energooszczędność to nie jedyna zaleta tych urządzeń, separatory części stałych redukują do minimum ryzyko awarii oraz wydłużają żywotność pomp i armatury. Ułatwiona jest również obsługa i konserwacja urządzenia, ze względu na suche ustawienie pomp.

 

Szafy sterownicze dostarczane przez UGOS Ochrona Środowiska zapewniają automatyczną pracę, kontrolę układu tłocznego oraz jego diagnostykę w przypadku zaistnienia awarii. Każda szafa zawiera komplet zabezpieczeń, programowalny sterownik z wyświetlaczem, zestaw lampek do wizualizacji stanów pompowni oraz diagnostyki, możliwość pracy w trybie ręcznym, symulację poziomu minimalnego umożliwiającą spompowanie ścieków do najniższego bezpiecznego dla pomp poziomu, syrenkę i kogut informujący o awarii (istnieje możliwość wyłączenia dźwięku). Szafa sterownicza może być w razie potrzeby rozbudowana o liczne dodatkowe elementy jak np.: gniazdo agregatu, pomiar prądu, instalacje alarmowe (włamanie), układ podtrzymania napięcia, dodatkowe zabezpieczenia pomp (np. czujnik wilgoci), oświetlenie wewnętrzne, czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem zewnętrznym, czujnik deszczu czy przetwornik przepływomierza. Pomiar poziomu ścieków w pompowni odbywa się za pomocą zestawu pływaków lub sondy hydrostatycznej i dwóch pływaków zabezpieczających (mogą być użyte do sterowania pompownią w przypadku awarii sondy).

Niezależnie od wybranej konfiguracji szafy sterowniczej, każda może być wyposażona w układ zdalnego powiadamiania o stanach awaryjnych.  Zaprogramowane komunikaty wysyłane są za pośrednictwem telefonii komórkowej na podany numer telefonu ekipy serwisowej lub za pomocą styków bezpotencjałowych wyprowadzone do wizualizacji w BMS (Building management system). Do BMS’u mogą być przekazywane również sygnały analogowe jak poziom ścieku doczytany z sondy hydrostatycznej lub natężenie prądu pobieranego przez pompę.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy monitoring i zdalne sterowanie pracą przepompowni  za pomocą modemu GPRS wraz z wykonaniem stacji bazowej, dostawą oprogramowania i wizualizacją. Wykonujemy również sterownice dostosowane do istniejących systemów monitoringu na podstawie schematów i informacji udzielonych przez użytkownika funkcjonującego systemu.

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

– DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

– PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

– CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

– OBRÓBKA SZKŁA I METALU

– METALE CIĘŻKIE

– INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

– ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-SED, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu na prasie komorowej i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-SED

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

– orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-SED

– standardowa wydajność od 1000 – 5000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

– optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

– najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-SED

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacja pracy systemu,

– pomiar z sygnalizacją wyczerpania środków chemicznych.

Zakres oferty UGOS TECH-SED

– dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

– orurowanie, armatura i pompy podające,

– reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

– układ odwadniania osadu,

– szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

– opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

– dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika

[m3]

Zapotrzebowanie na miejsce

[m2]

UGOS TECH-SED 5

5

5

ok. 20

UGOS TECH-SED 10

10

10

ok. 25

UGOS TECH-SED 20

20

19

ok. 30

UGOS TECH-SED 50

50

19

ok. 50

Analizy i testy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych z odzyskiem wody

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

– DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

– PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

– CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

– OBRÓBKA SZKŁA I METALU

– METALE CIĘŻKIE

– INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

– ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu i odprowadzenie wody do zbiornika wody procesowej lub kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– standardowa wydajność od 500 – 1000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana: dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

– optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

– najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-NEUTRAL

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacja całego systemu,

– automatyczny pomiar i korekta pH.

Zakres oferty UGOS TECH-NEUTRAL

– dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

– orurowanie, armatura i pompy podające,

– reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

– układ filtrów odwadniania osadu,

– zbiornik wody procesowej z wyposażeniem,

– szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownikiem z informacją o zdarzeniach,

– opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

– dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika na ścieki [m3]

Pojemność zbiornika na wodę procesową [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-NEUTRAL 1

1

2

2

ok. 25

UGOS TECH-NEUTRAL 3

3

3

4

ok. 30

UGOS TECH-NEUTRAL 5

5

4

ok. 35

UGOS TECH-NEUTRAL 10

10

10

8

ok. 50

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

 

Oczyszczanie ścieków przemysłowych metodą flotacji ciśnieniowej

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA CHEMICZNA

– ŚREDNIE STĘŻENIE ZAWIESINY

– MYJNIE CYSTERN WEWNĄTRZ

– CHZT,BZT,TŁUSZCZE,OLEJE, DETERGENTY

– PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

– METALE CIĘŻKIE

– INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

– ZNEUTRALIZOWANE PH

 

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym spływają do pompowni, która pompuje je na sito bębnowe. Zastosowanie sita o prześwicie 0,5-1,00 mm gwarantuje usunięcie zanieczyszczeń grubych ze ścieków. Następnie ścieki zbierane są w mieszanym zbiorniku buforowym w celu ich uśrednienia pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy podziemny (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny zbiornik ze stali PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-FLO, na początku w flokulatorze rurowym prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń. Następnie ścieki trafiają do flotatora gdzie w procesie flotacji rozdzielana jest faza osadu od ścieku oczyszczonego. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odpompowanie osadu i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-FLO

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-FLO

– standardowa wydajność od 1 – 500 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

– optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

– najniższe koszty eksploatacyjne dzięki automatyce i dobieranych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-FLO

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacja procesu,

– automatyczny pomiar i korekta pH.

Zakres oferty UGOS TECH-FLO

– dostawa i wyposażenie pompowni,

– sito bębnowe,

– dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

– pompy podające,

– flokulator i flotator z dozowaniem chemii procesowej,

– system automatyki i sterowania.

Opcjonalnie

– układ odwadniania osadu,

– komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/h]

Pojemność zbiornika na ścieki [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-FLO 2

2

10

ok. 25

UGOS TECH-FLO 5

5

20

ok. 30

UGOS TECH-FLO 10

10

50

ok. 60

UGOS TECH-FLO 20

20

100

ok. 90

UGOS TECH-FLO 50

50

200

ok. 150

 

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

Oczyszczanie ścieków szarych

ZASTOSOWANIE DLA BUDOWNICTWA

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– MIESZKALNEGO JEDNO/WIELORODZINNEGO

– BZT5 (OZNACZANE RÓWNIEŻ BZT7)

– HOTELI I BIUROWCÓW

– BAKTERIE GRUPY COLI

– AQUAPARKÓW

– ZAWIESINA OGÓLNA

– BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

– SATURACJA TLENEM > 50%

OPIS PROCESU

Ścieki szare powstające z umywalek, prysznicy, wanien, pralek i podczyszczone ścieki kuchenne spływają oddzielnym systemem kanalizacji szarej do urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA.

W pierwszej kolejności na wejściu do urządzenia należy przewidzieć filtr części grubych dostosowany do indywidulanych warunków zabudowy obiektu. Następnie ścieki szare trafiają do komór procesowych gdzie kolejno w komorze wstępnej i komorze filtrów poddawane są biologicznym procesom oczyszczania. Następnie w celu oddzielania fazy osadowej i usunięcia pozostałych zanieczyszczeń ścieki poddawane są filtracji w modułach filtracyjnych. Oczyszczona woda szara trafia do zbiornika wody procesowej z którego dystrybuowana jest na cele spłukiwania toalet, podlewania zieleni lub inne cele nie wymagające jakości wody pitnej.

Oczyszczona woda szara może być stosowana sama lub razem z wodą deszczową w każdym obiekcie budowalnym.

Budowa urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana z betonu lub z tworzywa sztucznego,

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– standardowa wydajność od 1 – 15 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia pracy dopasowana dla ścieków szarych i podczyszczonych ścieków kuchennych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-SZARAWODA

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków szarych z możliwością podłączenia do BMS.

Zakres oferty UGOS TECH-SZARAWODA

– dostawa i wyposażenie zbiorników,

– pompy podające, reaktor z układem filtrów i sterowanie.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

– dezynfekcja wody szarej lampą UV i środkami chemicznymi.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika na wodę szarą [m3]

Zapotrzebowanie

na miejsce [m2]

UGOS TECH-SZARAWODA 2

2

2

ok. 10

UGOS TECH-SZARAWODA 5

5

5

ok. 15

UGOS TECH-SZARAWODA 7

7

7

ok. 15

UGOS TECH-SZARAWODA 10

10

10

ok. 20

UGOS TECH-SZARAWODA 15

15

15

ok. 20

Biologiczne oczyszczanie ścieków

ZASTOSOWANIE W MAŁYCH ZAKŁADACH

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

– PRODUKCJA SPOŻYWCZA

– ChZT

– PRODUKCJA CHEMICZNA

– BZT5

– DOCZYZSZCZANIE ŚCIEKÓW Z SUB. ROZP.

– ZWIĄZKI AZOTU (N)

– INNE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

– ZWIĄZKI FOSFORU (P)

OPIS PROCESU

Biologiczne procesy oczyszczania ścieków stosuje się w zakładach przemysłowych przy odprowadzaniu ścieków oczyszczonych do środowiska i w zakładach przemysłowych podłączonych do kanalizacji w których warunki odprowadzania ścieków wymagają usuwania zanieczyszczeń rozpuszczonych nieusuwalnych na drodze podczyszczania chemicznego w technologiach UGOS TECH-SED i UGOS TECH-FLO. Warunkiem zastosowania biologicznych systemów oczyszczania ścieków przemysłowych jest wstępne podczyszczanie ścieków na sicie, odpowiednie ich zbuforowanie i ewentualne zastosowanie fizyko-chemicznych metod podczyszczania w celu usunięcia nadmiernej zawiesiny, tłuszczy, detergentów lub metali ciężkich. W biologicznych procesach oczyszczania zanieczyszczenia usuwane są w oparciu o technologię osadu czynnego, gdzie odpowiednie warunki napowietrzania ścieków umożliwiają prowadzenie procesów przy zminimalizowanych kosztach. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odpompowanie osadu nadmiernego i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji lub środowiska.

Budowa urządzenia UGOS TECH-BIO

– wysokiej jakości konstrukcja wykonana z betonu i tworzywa sztucznego,

– zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz,

– orurowanie wykonane z tworzywa: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-BIO

– standardowa wydajność od 1 – 60 m3/d (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

– modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

– technologia dopasowana dla podczyszczonych biodegradowalnych ścieków przemysłowych,

– najniższe koszty eksploatacyjne.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-BIO

– sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

– pełna automatyka i wizualizacją całego systemu.

Zakres oferty UGOS TECH-BIO

– dostawa i wyposażenie elementów betonowych,

– pompy podające,

– dmuchawa i system napowietrzania,

– układ do odwadniania osadu z pompą,

– sterowanie z układem automatyki.

Opcjonalnie

– komunikacja GSM ze sterownikiem z informacją o zdarzeniach,

– opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

– dozowanie dodatkowych środków chemicznych.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[l/h]

Objętość całkowita

zbiornika [m3]

Ładunek ChZT

[kg/d]

Zabudowa naziemna
[m2]

UGOS TECH-BIO 10

500

ok. 40

20

ok. 10

UGOS TECH-BIO 20

1000

ok. 80

40

ok. 15

UGOS TECH-BIO 40

2000

ok. 120

80

ok. 20

UGOS TECH-BIO 60

3000

ok. 200

120

ok. 40

Testy technologiczne i analizy technologiczne

– w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

 

Serwis, czyszczenie, opróżnianie

W zakresie serwisu, czyszczania, opróżniania urządzeń do oczyszczania
ścieków polecamy firmę UGOS SERVICE SP. Z O.O. SP.K. www.ugos-service.pl