Produkty

Separatory, zagospodarowanie wody i ścieków

Separatory koalescencyjne - SEKO

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków , które to nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatowych samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp.

W separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.)

W celu zabezpieczenia urządzeń przed skutkami deszczy nawalnych, separatory mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście burzowe (by-pass). Zwarta konstrukcja urządzenia, ułatwia jego montaż i wyklucza konieczność stosowania rozbudowanych systemów przelewowych.

Wszystkie powyższe modyfikacje separatora koalescenycjengo, oferowane są przez naszą firmę w zbiornikach żelbetowych, polietylenowych i stalowych. Separatory w zbiornikach żelbetowych przeznaczone są do zabudowy podziemnej (teren przejezdny). Urządzenia w zbiornikach polietylenowych i stalowych znajdują zastosowanie, zarówno z zabudowie podziemnej jak i wolnostojącej.

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

- SEKO - separatory koalescencyjne o przepływie od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKO-B), polietylenowym (SEKO-P) lub stalowym (SEKO-EL)

    

- SEKOT – separatory koalescencyjne z osadnikiem, o przepływie od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOT-B), polietylenowym (SEKOT-P), lub stalowym (SEKOT-EL)

    

- SEKOW – separatory koalescencyjne z by-pass'em o przepływie nominalnym od 1,5 do 150 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOW-B), polietylenowym (SEKOW-P) lub stalowym (SEKOW-EL)

  

-  SEKOTW – separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-pass'em o przepływie nominalnym od 1,5 do 100 l/s, w zbiorniku żelbetowym (SEKOTW-B), polietylenowym (SEKOTW-P) lub stalowym (SEKOTW-EL)

  

- SEKOT-PSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku polietylenowym

 

- SEKOT-ELSC – separatory koalescencyjne z osadnikiem i komorą pomp, o przepływie od 1,5 do 8 l/s, w zbiorniku stalowym

 

Separatory lamelowe
Układ zamknięty myjni
Separatory tłuszczu - FETT
Separatory skrobi - STH
Oczyszczalnie ścieków bytowych
Neutralizatory kwasów - NTK
Klapy zwrotne
Regulatory przepływu - HYDROSTOP
Zbiorniki i szamba
Zbiorniki magazynowe do 1200 m3 i studnie kanalizacyjne
Komory drenażowe
Skrzynki rozsączające
Włazy i wpusty
Osadniki zawiesin mineralnych - TRAP
Instalacje alarmowe
Wanny galwaniczne
Wyroby niestandardowe
Zastawki kanałowe
Filtry antyodorowe

Pompownie wody i ścieków. Monitoring

Pompownie sanitarne
Pompowniom ścieków sanitarnych, ze względu na uciążliwe medium, stawia się szczególnie wysokie wymagania. Nasze sprawdzone technologie, szczegółowa analiza i dobór  pomp od renomowanych producentów, gwarantują długą bezawaryjną pracę, minimalizację ryzyka zatkania wirników oraz możliwie optymalny czas retencjonowania  ścieków. Krótki czas przetrzymania ścieków, przeciwdziała zagniwaniu i powstawaniu uciążliwości odorowych. Dodatkowo nasze pompownie wyposażamy w skosy technologiczne, zmniejszające retencje martwą oraz filtry z węgla aktywnego. Dla najbardziej wymagających klientów możemy zaproponować w pełni zautomatyzowane układy dozowania środków antyodorowych zintegrowane z algorytmem pracy pompowni.
Pompownie deszczowe i drenażowe
Pompownie technologiczne
Pompownie przydomowe
Zestawy hydroforowe
Tłocznie
Automatyka i monitoring

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

UGOS TECH-SED (Sedymentacja)

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

ZASTOSOWANIE DLA ZAKŁADÓW

REDUKCJE ZANIECZYSZCZEŃ

- PRODUKCJA FARB I TYNKÓW

- DUŻE STĘŻENIA ZAWIESINY OGÓLNEJ

- PRODUKCJA OPAKOWAŃ, DRUKARNIE

- CHZT, TŁUSZCZE, OLEJE, DETERGENTY

- OBRÓBKA SZKŁA I METALU

- METALE CIĘŻKIE

- INNE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

- ZNEUTRALIZOWANE PH

OPIS PROCESU

Ścieki powstające w zakładzie produkcyjnym zbierane są w zbiorniku buforowym w celu uśrednienia ich pod względem ilościowym i jakościowym. Zbiornik taki może być wykonany jako betonowy do zabudowy podziemnej (najazdowy/w terenie zielonym) lub naziemny wykonany z PE/PP stojący w hali. W zbiorniku buforowym montowane jest mieszadło oraz opomiarowanie poziomu. Gdy zadany poziom wypełnienia zostaje osiągnięty system automatyki załącza proces oczyszczania. Ścieki podawane są automatycznie do urządzenia UGOS TECH-SED, gdzie prowadzony jest proces strącania chemicznego. W wyniku dozowania koagulantów, środków do korekty pH i flokulantów zachodzi proces wytrącania zanieczyszczeń i ich sedymentacji do formy osadu. Cały proces sterowany jest z poziomu szafy sterowniczej. Końcowym etapem oczyszczania jest odwodnienie powstałego osadu na prasie komorowej i zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji.

Budowa urządzenia UGOS TECH-SED

- wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali i tworzywa sztucznego,

- zabudowa w hali lub modułowa na zewnątrz (zaizolowane, wentylowane i ogrzewane kontenery),

- orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego: PE, PVC.

Cechy urządzenia UGOS TECH-SED

- standardowa wydajność od 1000 - 5000 l/h (większe wydajności na indywidualne zapytanie),

- modułowa konstrukcja i małe zapotrzebowanie na miejsce,

- technologia pracy dopasowana dla ścieków średnio i mocno zanieczyszczonych,

- optymalna korekta pH dla procesu i zrzutu do kanalizacji,

- najniższe koszty eksploatacyjne poprzez dozowanie płynnych środków chemicznych.

Sterowanie urządzenia UGOS TECH-SED

- sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków,

- pełna automatyka i wizualizacja pracy systemu,

- pomiar z sygnalizacją wyczerpania środków chemicznych.

Zakres oferty UGOS TECH-SED

- dostawa i wyposażenie zbiornika buforowego,

- orurowanie, armatura i pompy podające,

- reaktor z układem neutralizacji pH i dozowaniem chemii procesowej,

- układ odwadniania osadu,

- szafa sterownicza z pełną automatyką.

Opcjonalnie

- komunikacja GSM ze sterownika z informacją o zdarzeniach,

- opomiarowanie wypełnienia zbiornika sondą hydrostatyczną,

- dozowanie dodatkowych środków chemicznych,

- dopasowany system odwadniania osadu.

Typoszereg

Typ urządzenia

Wydajność

[m3/d]

Pojemność zbiornika

[m3]

Zapotrzebowanie na miejsce

[m2]

UGOS TECH-SED 5

5

5

ok. 20

UGOS TECH-SED 10

10

10

ok. 25

UGOS TECH-SED 20

20

19

ok. 30

UGOS TECH-SED 50

50

19

ok. 50

Analizy i testy technologiczne

- w celu potwierdzenia doboru urządzenia i środków procesowych.

UGOS TECH-NEUTRAL (Neutralizacja)
UGOS TECH-FLO (Flotacja)
UGOS TECH-RECYKLING (Woda Szara)
UGOS TECH-BIO (Biologia)

Serwis, czyszczenie, opróżnianie

Opróżnianie i utylizacja ścieków z separatorów i innych

Firma UGOS świadczy usługi opróżniania separatorów i osadników z nagromadzonych odpadów, i czyszczenia urządzeń na terenie całego kraju. Jest to możliwe dzięki taborowi cystern oraz zatrudnienia fachowej, doświadczonej, i odpowiednio przeszkolonej kadry pracowników.

Odebrane na miejscu usługi odpady osadowe (szlamy, piaski) i płynne (mieszaniny wodno–olejowe, tłuszcze) są transportowane i przekazywane do Zakładów Unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Odpowiednio wyposażone samochody oraz wykwalifikowani pracownicy, gwarantują pełen profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Każda usługa jest dla nas ważna, dlatego zawsze staramy się wykonywać naszą pracę w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów - - Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego –par. 23. Ust. 1.:  Spełnienie warunków, o których mowa w par. 21. Ust. 1. Ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń -  zaleca się dokonanie przeglądu okresowego minimum 2 razy na rok oraz opróżnienie minimum 1 raz na rok.

W przypadku separatorów tłuszczu wymagane jest co dwa tygodnie (nie rzadziej niż raz na miesiąc – zgodnie z PN-EN 1825-2) – usuniecie nagromadzonych zanieczyszczeń, natomiast nie rzadziej niż raz na kwartał generalne czyszczenie.

Czyszczenie kanalizacji i pompowni
Serwis i przeglądy urządzeń
Montaż i uruchomienie
Umowy serwisowe

Referencje

UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA
SP. Z O.O. SP.K
ul. Mysikrólika 2a
02-809 Warszawa
biuro@ugos.com.pl
tel: 22 643 90 70
fax: 22 643 90 71

22 643 90 70
biuro@ugos.com.pl