Ogólne warunki dostaw i sprzedaży - obowiązujące do 29.01.2022 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług realizowanych przez UGOS

Postanowienia ogólne.

§ 1 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów i Usług (dalej jako: OWS”) mają zastosowanie do każdej umowy (dalej jako: „Umowa”) zawieranej w dowolnej formie pomiędzy UGOS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. SP.K ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa KRS: 0000575920 (dalej jako: „UGOS” lub „Sprzedający”), a Kupującym. Umowa może zostać zawarta w szczególności poprzez potwierdzenie przez UGOS przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego lub w drodze zawarcia Umowy na piśmie.

2. OWS stanowią integralną część każdej z umów, o których mowa w ustępie 1 powyżej. 

§ 2 

1. Kupującym w rozumieniu OWS jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową. 

2. OWS nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. 

§ 3 

OWS stanowią integralną część Umowy i wiążą od chwili zawarcia Umowy. 

§ 4 

Umowa może zawierać postanowienia odmienne od tych zawartych w OWS. W takim przypadku strony wiąże Umowa oraz OWS w zakresie postanowień nie zmienionych Umową. 

Zawarcie Umowy.

§ 5 

   1. Umowy są zwierane w szczególności poprzez potwierdzenie przez UGOS przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego , w tym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz faksu. 

   2. UGOS sporządza i doręcza Kupującemu wycenę dotyczącą warunków zawarcia Umowy zawierającą co najmniej: 

a) opis towarów lub usług będących przedmiotem Umowy; 

b) proponowaną cenę netto wyrażoną w złotych polskich;

c) orientacyjny termin dostawy; 

d) warunki i terminy płatności. 

   3. Wycena, o której mowa w § 5 ust. 2 OWS nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 6 

Zawierając Umowę Kupujący uznaje wierzytelności UGOS wynikające  z  należności nieuregulowanych na podstawie umów uprzednio zawartych z UGOS.  W  przypadku braku  zapłaty  kwot  wymienionych powyżej,  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  Umowy, UGOS ma prawo do wstrzymania dostawy towarów lub usług będących przedmiotem Umowy, przy czym takie wstrzymanie dostawy nie powoduje wstrzymania wymagalności zapłaty wynagrodzenia należnego UGOS na podstawie Umowy. 

§ 7

Zawarcie  Umowy  następuje  (i) w przypadku zawarcia Umowy w trybie, o którym mowa w par. 5 OWS – w  chwili   potwierdzenia przez UGOS przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego na podstawie wyceny przesłanej przez UGOS, a (ii) w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej – w chwili podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron.  

 

§ 8 

   1. Na  mocy  każdej  z  Umów  UGOS  zobowiązuje  się  do  przeniesienia  na  Kupującego własności przedmiotu Umowy, zaś Kupujący zobowiązuje się w szczególności do zapłaty ceny oraz odbioru przedmiotu Umowy. 
   2. Kupujący  jest  zobowiązany  również  do  podania  adresu  do  korespondencji  w  sprawie zawartej  Umowy,  osoby upoważnionej  do  kontaktu  w  sprawie  zawartej  Umowy  oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa przedmiotów zamówionych zgodnie z Umową. 
   3. W  przypadku  zawarcia  Umowy  pomimo  niewypełnienia  przez  Kupującego któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 OWS, UGOS ma prawo: 
   4. a) wstrzymać się z realizacją Umowy lub  
   5. b) pozostawić  dostarczony  przedmiot  Umowy  pod  adresem  wskazanym  przez Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego lub 
   6. c) przekazać  przedmiot  Umowy  osobie  przebywającej  pod  adresem  wskazanym  przez Kupującego, w szczególności kierownikowi budowy, przedstawicielowi Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. 
   7. W przypadku gdy przedmiotem Umowy są instalacje obróbki wody i ścieków, zastosowanie ma dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez UGOS, które mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym przez OWS, jak również w przypadku gdy zawierają odmienne postanowienia od OWS w tożsamych kwestiach.

Warunki realizacji Umowy.

§ 9 

   1. Miejscem  spełnienia  przez  UGOS  świadczenia  z  Umowy  jest  w  każdym  przypadku siedziba UGOS. 
   2. Wydanie  przedmiotu  Umowy  następuje  w  chwili  powierzenia  przedmiotu  Umowy przewoźnikowi, który w zakresie działania przedsiębiorstwa dostarczy przedmiot Umowy Kupującemu, na  warunkach  określonych  w  Umowie  oraz  umowie przewozu  zawartej przez  Sprzedającego  z  przewoźnikiem.  Wybór  przewoźnika  oraz  warunków  umowy przewozu  należy  do Sprzedającego.  Z  chwilą  powierzenia  przedmiotu  Umowy przewoźnikowi,  na  Kupującego  przechodzi  niebezpieczeństwo utraty  lub  uszkodzenia przedmiotu Umowy. 
   3. UGOS  może  zobowiązać  się  do  wykonania  na  rzecz  Kupującego  usługi  montażu  i uruchomienia  przedmiotu  Umowy na warunkach  określonych  pomiędzy  stronami podczas negocjacji, przy czym UGOS wskaże Kupującemu konieczne działania, których musi  dokonać  Kupujący,  aby  umożliwić  wykonanie  usługi  montażu  i  uruchomienia przedmiotu Umowy. Usługa montażu i uruchomienia jest dodatkowo płatna, zaś cena i warunki tej usługi są określone w wycenie. 
   4. Wszelkie opóźnienia w wykonaniu przez Kupującego działań, o których mowa w § 9 ust. 3  nie  uprawniają  Kupującego  do wstrzymania  się z  zapłatą  ceny  sprzedaży  przedmiotu Umowy.  UGOS  nie  ponosi  również  odpowiedzialności  za  skutki niewykonania  lub nienależytego wykonania przez Kupującego tych działań. 
   5. W przypadku ustalenia przez UGOS i Kupującego, iż przy zawarciu Umowy Kupujący zapłaci zadatek, wpłata zadatku (uznanie rachunku bankowego UGOS na kwotę zadatku ustalonego  Umową)  rozpoczyna  bieg  terminu  dostawy  przedmiotu  Umowy  oraz  bieg terminu  montażu  i  uruchomienia.  Brak  zapłaty  zadatku  nie  może  być  również poczytywany  za  odstąpienie  lub  rozwiązanie  Umowy  w  jakiejkolwiek  formie  i  z jakichkolwiek przyczyn przez Kupującego, który zobowiązany jest w takim przypadku do zapłaty  ceny  sprzedaży,  jeżeli  UGOS  wykaże  w  jakikolwiek  sposób  gotowość  do świadczenia, zgodnie z Umową na rzecz Kupującego. 
   6. Wszelkie płatności z tytułu Umowy będą dokonywane przez Kupującego na podstawie  wystawianych przez UGOS faktur VAT, na rachunek wskazany na fakturze. 
   7. Strony  zgodnie  ustalają,  iż  data  wystawienia  faktury  VAT  będzie  tożsama  z  dniem dostawy  przedmiotu  Umowy przez  UGOS.  Strony  zgodnie  ustalają  również,  iż  termin płatności  ustalony  w  treści  faktury  będzie  nie  krótszy,  aniżeli  30 dni od  daty  jej wystawienia. W przypadku dokonywania dostawy przedmiotu Umowy częściami, UGOS ma  prawo  do wystawienia  faktury  na  każdą  dostarczoną  część  przedmiotu  Umowy odrębnie. 
   8. UGOS  zastrzega  sobie  możliwość  kwotowego  ograniczenia  wartości  realizowanych  na rzecz danego Kupującego zamówień, w zależności od sytuacji ekonomicznej Kupującego, wyników handlowych Kupującego oraz wywiązywania się z płatności na rzecz UGOS. 

W przypadku odmowy udzielenia kredytu kupieckiego dla Kupującego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, UGOS ma prawo zażądać zapłaty za zamówiony towar w terminie 2 dni przed wysyłką.

   1. O ile zakres dostaw obejmuje oprogramowanie komputerowe, Kupującemu przysługuje niewyłączne prawo do użytkowania dostarczonego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Oprogramowanie to zostanie pozostawione do użytkowania na przeznaczonym do tego przedmiocie Umowy. Używanie oprogramowania na więcej niż jednym systemie jest zabronione. Kupujący może oprogramowanie kopiować, przerabiać, tłumaczyć lub zmieniać kod wynikowy w kod źródłowy tylko w ustawowo dopuszczalnym zakresie ( Art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994). Kupujący zobowiązuje się nie usuwać oznaczeń producenta – a w szczególności zastrzeżeń praw autorskich oraz nie zmieniać ich bez uprzednio wyrażonej zgody Sprzedającego. Wszystkie pozostałe prawa do oprogramowania i dokumentacji, włącznie z kopiami, przysługują Sprzedającemu względnie Dostawcy oprogramowania. Udzielanie sublicencji jest niedopuszczalne.

Termin dostawy przedmiotu Umowy.

§ 10 

   1. Terminy dostawy przedmiotu Umowy są wskazane w Umowie . 
   2. Niedochowanie przez UGOS terminu dostawy lub terminu montażu i uruchomienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, nie upoważnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny sprzedaży i może być podstawą do odstąpienia przez UGOS od umowy w części dotyczącej zobowiązania się do montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy, jak i jego dostawy. W takim przypadku dostawa przedmiotu Umowy jak i jego montaż i uruchomienie leżą po stronie Kupującego. UGOS  jest  upoważniony  do wystawienia  faktury  lub  faktur  VAT  opiewających  łącznie  na  cenę  sprzedaży.  W  przypadku  dokonywania  dostawy przedmiotu Umowy częściami, UGOS ma prawo wstrzymać się z dostawą kolejnej części jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności za już dostarczoną Kupującemu część przedmiotu Umowy. 
   3. W przypadku zwłoki w terminie dostawy przekraczającej 7 dni, UGOS zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny sprzedaży (przy czym nie więcej niż 200 zł), za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki. Tak określona kara umowna  wyczerpuje  wszystkie  możliwe  roszczenia  Kupującego,  będące zastępstwem zwłoki  w  terminie  dostawy  lub  zwłoki  w  terminie  montażu  i  uruchomienia,  w szczególności  roszczenia odszkodowawcze  z  tytułu  konieczności  zapłaty  przez Kupującego  jakichkolwiek  kwot,  których uiszczenie  było  skutkiem zwłoki  w  terminie  dostawy, której dopuścił się UGOS wykonując Umowę. Tak ustalona kara umowna nie może przekroczyć 5 % ceny przedmiotu Umowy.
   4. Część przedmiotu Umowy może być realizowana przez podwykonawców UGOS. Kupujący nie ma prawa zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do UGOS z tytułu nienależytego wykonania  lub  niewykonania  przez  UGOS  Umowy,  które  było  następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania umowy pomiędzy UGOS, a podwykonawcą UGOS, który realizował część przedmiotu Umowy. 

Gwarancja.

§ 11 

   1. UGOS  udziela  Kupującemu  gwarancji  na  przedmiot  umowy  w  zakresie  oraz  na warunkach  określonych  w  dokumencie  gwarancji  dostarczonym  przez  UGOS Kupującemu. W celu umożliwienia naprawy przez UGOS wady objętej gwarancją, Kupujący zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności lub prace umożliwiające UGOS przystąpienie do naprawy wady, w szczególności na swój koszt Kupujący zobowiązuje się opróżnić i w razie konieczności wymontować urządzenie będące przedmiotem naprawy gwarancyjnej.     
   2. Świadczenie  usług  serwisowych  obejmujących  czyszczenie,  odbiór zanieczyszczeń  i  ich utylizację,  przeglądy  i  inne  wymagane  czynności  nie  jest  objęte Umową,  jest  dodatkowo  płatne  i  wymaga  zawarcia  odrębnej  umowy  ustalającej szczegółowe warunki świadczenia przedmiotowych usług. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania  okresu  serwisowania  przedmiotu  Umowy  i  przestrzegania  wszystkich postanowień  podanych  w  Instrukcji  Eksploatacji  i  warunków  gwarancji,  co  jest warunkiem korzystania z roszczeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
   3. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem zapłaty całości ceny sprzedaży. Pod warunkiem należytego  wykonania  Umowy  przez  Kupującego,  w  szczególności  pod  warunkiem  dokonania zapłaty całości ceny sprzedaży przez Kupującego, Sprzedający wyraża zgodę na cesję uprawnień z tytułu gwarancji na podmiot trzeci, w szczególności na inwestora inwestycji, której częścią jest przedmiot Umowy.  
   4. Kupującemu z tytułu wad przedmiotu Umowy przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu gwarancji,  na  warunkach  ustalonych  w  dokumencie  gwarancji, tym samym Strony wyłączają w najszerszym możliwym zakresie odpowiedzialność UGOS z tytułu rękojmi za wady.  
   5. Całkowita odpowiedzialność UGOS wobec Kupującego za jakiejkolwiek szkody jest ograniczona do       kwoty      stanowiącej równowartość 1%  ceny  sprzedaży     ,  przy  czym  tak  ustalona  kara  umowna  może  być  wypłacona Kupującemu  tylko  jeden  raz  oraz  wyczerpuje  ona  wszystkie  możliwe  roszczenia Kupującego, będące następstwem wad przedmiotu Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze  z  tytułu  konieczności  zapłaty  przez  Kupującego  jakichkolwiek  kwot, których uiszczenie było skutkiem wad przedmiotu Umowy.
   6. UGOS może dokonać cesji na Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji na przedmiot Umowy lub jego część,  jeśli  był  dostarczony  przez  podmiot  trzeci,  na  warunkach  określonych  w dokumencie gwarancji.  W takim przypadku Kupujący zobowiązuje się realizować swoje uprawnienia z gwarancji wyłącznie względem takiego podmiotu trzeciego, a gwarancja udzielona przez UGOS nie obowiązuje w takim zakresie.
   7. UGOS ma prawo do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolnie wybrany podmiot trzeci, w szczególności na spółki powiązane pośrednio, bezpośrednio, osobowo lub kapitałowo z UGOS , na co niniejszym Kupujący wyraża zgodę

Postanowienia końcowe.

Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć z Umowy, a których strony nie mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby UGOS.