Klapy zwrotne

Klapy zwrotne są urządzeniami przeciwzalewowymi, przeznaczonymi do zabudowy w przewodach poziomych. Urządzenia typu FK zapobiegają zwrotnemu przepływowi ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Klapy zwrotne mogą znaleźć zastosowanie np. na wylotach kanalizacji, do koryt o dużej zmienności poziomu zwierciadła (cieki naturalne, rowy melioracyjne).

Klapy zwrotne FK wyprodukowane są polietylenu. Ze względu na zróżnicowane miejsce zabudowy klap oferujemy klapy końcowe i klapy sieciowe. Z uwagi na różnorodny sposób połączenia klapy z kanalizacją, wykonujemy klapy z zakończeniem bosym lub kołnierzowym

W celu ułatwienia wyboru pożądanego wyrobu, urządzenia zostały zestawione w następujących typoszeregach:

- FK-LB – klapy końcowe bose

- FK-LK – klapy końcowe kołnierzowe

- FK-SB – klapy sieciowe bose

- FK-SK - klapy sieciowe kołnierzowe